TOP online casino

Smaç Atışı

Yapılan çalışmanın amacı, kadın voleybolcuların izokinetik el bileği ve omuz kuvveti ile servis atış ve smaç vuruş hızı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmaya 34 kadın voleybolcu gönüllü olarak katılmıştır. Voleybolcuların el bileği ve omuz kuvvetleri izokinetik dinamometre ile, servis atış ve smaç vuruş hızları pocket radar gun aleti ile belirlenmiştir. Voleybolcuların izokinetik el bileği ve omuz kuvveti ile servis ve smaç hızı arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Yapılan istatiksel analiz sonucunda, kadın voleybolcuların el bilek ve omuz izokinetik kuvveti ile servis ve smaç hızları arasında anlamlı Smaç Atışı ilişki belirlenmezken, el bileği ile omuz izokinetik kuvvetleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuçlarla voleybolcuların servis ve smaç hızlarının üst ekstremite kuvvetleri ile ilişkili olduğu bilinmesine rağmen, yalnızca el bileği yada yalnızca omuz kuvvetinin servis atış ve smaç vuruş hızını arttırmadığı, tüm üst ekstremite ve hatta gövde kaslarının da etkisiyle gerçekleştiği söylenebilir, Smaç Atışı. Bu durum göz önüne alınarak, voleybolcuların servis atış ve smaç vuruş hızlarını geliştirebilmek için el bileği ve omuz kuvvetine ilaveten diğer değişkenleri de (tüm üst ekstremite ve gövde kaslarının da kuvvetlendirilmesi, vuruş tekniğinin geliştirilmesi vb.) geliştirmeleri gerektiği düşünülmektedir.

 

The purpose of this study is to examine the relationship between woman voleyball players isokinetic wrist and shoulder strenght and their spike and serve speeds. 34 woman voleyball player participated in the study voluntarily. The wrist and shoulder strenght of the players is defined with isokinetic dynamometer whereas the speed of their spike and the serve is estimated with Smaç Atışı radar speed gun equipment. Pearson correlation analysis was used to calculate the relationship between players isokinetic wrist and shoulder strenght and their spike and serve speeds. As a Smaç Atışı of Codycross Sirk Grup 95 Bulmaca 4 Cevapları statistical analysis, no meaningful relationship was found out between the wrist and the shoulder isokinetic strenght and the speed of the serve and the spike. However, Smaç Atışı, a positive correlation was found out between the wrist and the shoulder isokinetic strenght. Consequently, though it has been known that the speed of the spike and the serve is positively correlated with upper extremity forces, Smaç Atışı, it is said that just the wrist and the shoulder isokinetic strenght does not improve the serve and spike speed and actualizes though the effect of all upper extremity and even body muscles. Taking this situation into consideration, it can be suggested that in order to develop voleyball players spike and serve speed, Smaç Atışı, together with wrist and shoulder strenght, all other variables (such as enforcing all upper extremity forces and body muscles and improving strike techniques) need to be improved.

 

.

.

.

].

.

Gaming commission,

Basketbolda Smaç İngilizcesi Nedir?:

  1. Official license of the online gaming industry, "white" license;
  2. Many players for whom other online casino powers are not available.
  3. Fairly low tax rates;
  4. Exemption from multiple license fees and commissions.

Organizational and legal forms of company opening.

Interest rates. license fees

.

Minimum authorized capital.

Protection of players' personal data

Other license requirements:

  • Contact number. +(60) 56 46 47

Collapse

Popular Slots