TOP online casino

İkinci Meriç De Denen, Osmanlı Sırp Muharebesi

sırpsındığı savaşı

 • “papa beşinci urbain’in teşviki ve sırbistan’a iltica etmiş olan filibe muhafızının tahrikiyle macar kralı birinci layoş’un idaresinde sırb kralı beşinci uroş, bosna kralı tvrtko, ulah prenslerinden bassarab ve layko’dan mürekkep müttefikler ordusuna karşı meriç boyunda ve edirne civarında büyük türk kahramanı hacı ilbey’in bir gece baskını yaparak kazandığından bahsedilen muhteşem zafere osmanlı menbalarında ‘sırb-sınduğu/sırp sındığı’ ismi verilir. bu meşhur zafer için gerek osmanlı, gerek garp menbalarında 1363=765 tarihi de rivayet edilmiştir. o sırada edirne üzerine yürüyen müttefikler ordusunun 60-100 bin ve hacı ilbey kumandasındaki türk kuvvetinin de on bin kadar olduğu rivayet edilir, İkinci Meriç De Denen. bununla beraber yirmi bine karşı on iki bin rivayeti de vardır. her halde bütün bu rivayetlerden türklerin çok üstün kuvvetlere karşı muzaffer oldukları anlaşılmaktadır. müttefiklerin edirne üzerine yürümelerinden telaşa düşen rumeli beylerbeyi lala şahin bey’in bir taraftan o sırada anadolu’da bulunan birinci murad’dan yardım istemekle beraber, bir taraftan da hacı ilbey’i bir keşif hareketi yaptırmak için gönderdiği rivayet edilir. hacı ilbey düşman ordusunu meriç kıyılarında ve edirne civarında bir gece gaflet içinde bulduğu için alelade bir keşif hareketiyle iktifa etmiyerek ani bir baskın yapmış, karanlıkta birbirini kırarak kaçışan düşman askerlerinin çoğu meriç’de boğulmuş, bazı prensler telef olmuş ve hatta macar kralı büyük louis=layoş her nasılsa canını kurtardığı için memleketine döndüğü zaman istirya’da ‘maria-zell’ kilisesini yaptırmış veyahut bu kiliseye kıymetli eşyalar bağışlamıştır, Osmanlı Sırp Muharebesi. bir senedir osmanlı hakimiyeti altında bulunan bizanslıların bu muharebeye iştirak etmedikleri rivayet edilir. balkanlarda osmanlı hakimiyetinin istikbalini temin eden bu parlak zaferin çok çirkin bir cinayete sebeb olduğu hakkında da bir rivayet vardır. sırp-sındığı’nın ihtiyar ve şanlı kahramanı hacı ilbey’i bu büyük muvaffakiyetini çekemiyen rumeli beylerbeyi lala şahin bey, o büyük askeri zehirleterek öldürmüş gösterilir! bu rivayet doğru olduğu takdirde osmanlı tarihinde zehirle öldürülmüş ilk devlet adamı hacı ilbey olmak lazım gelir. türklerle macarlar osmanlı tarihinde ilk defa olarak işte Endülüs Yöresinin Meydan Okuma Temalı Dansı muharebede karşılaşmış sayılır. sırp-sındığı kahramanı hacı ilbey esasen karası-oğullarının veziri olduğu halde, bu hükümetin orhan gazi tarafından ilhakı üzerine osmanlı hizmetine girmiş ve rumeli fütuhatında büyük yararlıklar göstermiştir. osmanlı menbalarında bu ‘sırp-sındığı’ zaferiyle bundan yedi sene sonra kazanılan tschrnomen=çirmen muzafferiyeti umumiyetle birbirine karıştırılır. çirmen zaferi için 1371=773 vukuatının üçünü fıkrasına bakınız. her halde gerek çirmen muharebesi, gerek sırp-sındığı harbi bir takım efsanevi rivayetler altında kalmış çok karanlık vak’alardır. son zamanlarda bu iki zafer birbirinden ayrı gösterilmiş olmakla beraber, her ikisinin de tıpkı eski osmanlı menbalarında görüldüğü gibi aynı yerde cereyan etmiş ayrı bir vak’adan ibaret olmak ihtimali bile vardır. bazı garp müdekkikleri bu muharebede macar kralının bulunmamış olduğuna, macar zannedilenlerin o sırada macaristan himayesinde bulunan eflaklılardan ibaret olması lazım geldiğine ve hatta böyle bir vak’anın hiç vukua gelmemiş ve sonradan uydurulmuş olduğuna bile hükmetmişlerdir! bazı tarihçilerin de bu harbi başka muharebelerle izah eden bir takım nazariyeleri vardır. mesela bir nazariyyeye göre Animals Puzzle for Kids muharebe macarlara karşı bulgar kralı ‘şişman’ı himaye eden türklerin ilk defa olarak tuna nehrini geçmelerinden ve buna benzer diğer bir nazariyyeye İkinci Meriç De Denen de miladın 1365 tarihinde macar kralının yaptığı vidin seferi üzerine eski katolik menbalarında ortodoks bulgarlarla müslüman türklerin birbirine karıştırılmasından çıkmış bir efsanedir! bununla beraber son zamanlarda g. i. bratianu bu meseleyi tetkik ederek bazı garp vesikalarına istinaden macar kralı louis ı d’anjou=birinci layoş’un miladi 1377, yani hicri 779 tarihinde türklerle olan bir harbini tesbite muvaffak olmuştur. bratianu’nun izahına göre transilvanya=erdel’de vukua gelen bu muharebe, evvelce macar himayesindeyken sonradan osmanlı himayesine geçmiş olduğu rivayet edilen bulgar çarı stratschimir yüzünden zuhur etmiş ve bulgarlar da türklerle beraber macarlara karşı harbetmişlerdir, İkinci Meriç De Denen. yalnız bratianu’nun bu izahiyle osmanlı menbalarının ‘sırp-sındığı’ dedikleri vak’ayı ve meriç Osmanlı Sırp Muharebesi çirmen mevkiini telife imkan yoktur. bu vaziyette ancak macar kralının ‘sırp-sındığı’ muharebesine iştirak etmemiş olmak ihtimali kabul edilebilir ve tabii bu takdirde bratianu’nun bahsettiği türk-macar muharebesiyle sırp-sındığı sonradan birbirine karıştırılmış olmak lazım gelir, İkinci Meriç De Denen. her halde 1377 macar seferiyle sırp-sındığı ve çirmen zaferi birbirinden ayrı vak’alar olabileceği gibi, birbirine karıştırılmış iki vak’adan ibaret olmak ihtimali de vardır. tabii bu gibi meseleler ancak yeni vesikalar bulundukça aydınlanabilir.”

  ismail hami danişmend, Osmanlı Sırp Muharebesi osmanlı tarihi kronolojisi, cilt 1, s. 42-43

 • osmanlı ordusuyla haçlı ordusu arasında yapılan ilk savaş. bu savaş eski tarih kitaplarında ı .çirmen savaşı olarak geçerdi. osmanlı ordusunun başındaki eski karesi beyi hacı ilbeyi, ani bir gece baskınıyla haçlı ordusunu yok etmiştir. savaş ı. murad döneminde gerçekleşti. bu savaş ismini iki kelimenin birleşiminde almaktadır; ''sırp'' bir millet adı ''sındık'' ise kırılmak yok olmak anlamına gelir. bu savaşta en büyük kaybı sırplar verdikleri için savaşa ''sırpsındığı savaşı'' denmiştir.

 • böyle bir savaşın olmadığı şuradan da anlaşılabilir, daha nerede yapıldığı bile belli değil. ismi de yapıldığı coğrafi alana değil, savaşın niteliğine ve olayların gelişimine ilişkin. sırpsındığı yani sırp sındığı yani sırpların darmaduman, rezil perişan mağlup edildiği, "kırıldığı", düşmanın çoğunun öldürüldüğü casino kumar oyunları 25 ocak 1364'te meriç nehri kenarında kamp kuran birleşik hıristiyan balkan ordusuna verilen gece baskınından ibaret olduğu söylenir durur. fakat tarafların arasındaki bariz sayı farkı türk baskıncıların şecaatini daha bir parıldar hale getirir gibidir. sayısı en fazla bini bulan türk birliği, İkinci Meriç De Denen kişilik dev haçlı ordusunu adeta imha etmiştir. elbette gece baskınları azın çoğu pek çok kereler mağlup ettiği savaş biçimleri olsa da bin kişinin herhalde sayısı 80-200 bin arasında değiştiği iddia edilen balkanlıları adeta ekin biçer gibi biçtiğini söylemek pek gerçekçi durmayacaktır.

  pek çok tarihçi bu savaşın çirmen savaşı'ndan türetildiğini, İkinci Meriç De Denen, yahut onunla karıştığını iddia eder. sırpsındığı'nın üstündeki aydınlatılamayan unsurlar olduğu sürece bunun şanlı zaferlerimizden biri olarak saymak hatalı kalacaktır.

 • (bkz: leave one wolf alive and the sheep are never safe)

 • on bin osmanlı atlısının 60 bin haçlı askerini bir gece ansızın bozguna uğrattığı savaş.

 • ismi çok garip gelirdi, Osmanlı Sırp Muharebesi tek savaş.

 • osmanlı'nın haçlılarla yaptığı ilk savaş.

  sonucunda; bulgarlar, osmanlı üstünlüğünü kabul etmiş ve osmanlı devleti'nin balkanlar'da ilerleyişinin kolaylaşması sağlanmıştır.

ekşi sözlük kullanıcılarıyla mesajlaşmak ve yazdıkları entry'leri
takip etmek için giriş yapmalısın.

.

.

.

].

.

Gaming commission,

{ Description }:

 1. Official license of the online gaming industry, "white" license;
 2. Many players for whom other online casino powers are not available.
 3. Fairly low tax rates;
 4. Exemption from multiple license fees and commissions.

Organizational and legal forms of company opening.

Interest rates. license fees

.

Minimum authorized capital.

Protection of players' personal data

Other license requirements:

 • Contact number. +(60) 56 46 47

Collapse

Popular Slots