TOP online casino

KART

Sözleşme Şartları

1. Sözleşme’nin Tarafları

İşbu Kart Saklama Hizmetleri Kullanıcı KART (“Sözleşme”), Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofispark B Blok - Maltepe / İSTANBUL adresinde faaliyet KART olan Turktell Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“Turktell”) ile işbu Sözleşme’yi onaylanan kişi (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir.

2. KART Konusu

İşbu Sözleşme kapsamında Turktell, Kullanıcı’nın kredi kartı bilgilerini kaydetmesine ve Turktell anlaşmalı kurumları (“Üye İşyeri”) nezdinde yapacağı ödemelerde kayıtlı kredi kartlarını kullanmasına yönelik hizmetleri (“Hizmet”) sunacak olup, Sözleşme, tarafların bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini ortaya koymak amacıyla akdedilmektedir.

İşbu Sözleşme kapsamında Turktell tarafından ödeme hizmeti sunulması, herhangi bir ödemeye aracılık edilmesi söz konusu değildir.

3. Hizmet’e KART Usul ve Esaslar

3.1 Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında, KART, Üye İşyerleri nezdinde gerçekleştireceği işlemler özelindeki onayı dahilinde ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması amacı ile kullanılmak üzere kredi kartı bilgilerini Turktell ile kendi rızası ile paylaşmaktadır. Paylaşılan bu bilgiler; kredi kartının bağlı olduğu banka, kredi kartının ön yüzünde yer alan ad soyad, KART, kart numarası, son kullanım tarihi ile sınırlıdır.

3.2 Kullanıcı, Sözleşme kapsamında sağlanan bilgilerin kendisine ait olduğunu, doğru ve gerçek olduğunu, söz konusu kredi kartı ile yapılan tüm işlemlerden KART başına sorumlu olduğunu, bu işlemlere ilişkin olarak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.3 Kullanıcı KART Denge Kurma, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu bilgilerini sisteme girerek yapacağı ilk geçerli ödeme işlemi ile sisteme kayıt olur. Başarılı bir şekilde kart ekleyen Kullanıcı, daha sonraki kullanımlarda bir daha ek bir bilgi girmeyi gerektirmeden kartını kullanacaktır. Bu kapsamda; Kullanıcı kendi KART doğrultusunda Turktell’in belirlediği limitler dahilinde istediği adette kredi kartını sisteme ekleyebilir. Kullanıcı, tüm bu KART kartları ve bunların kullanımı ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak işbu Sözleşme’nin geçerli olduğunu kabul eder.

3.4 Kullanıcı kredi kartı ile ödeme kanallarından birisinde işlem yapmak istediğinde, KART, kendisine kayıtlı kredi kart(lar)ını ayırt edebileceği bilgiler (kart rumuzu, kartın son 4 hanesi vb) listelenerek, bu kart(lar)ı ile işlem yapmak isteyip istemediği sorulacak, KART, isteyen kullanıcıların vereceği işlem onayı ile birlikte kullanıcının onayı ile sona erecektir, KART. Turktell ileride işlem akışında değişik yapabilir, KART, kullanıcının güvenliği için ek önlemler (şifre vb.) getirebilir. Kullanıcı, bu sistem dahilinde belirleyeceği ve kullanacağı tüm şifrelerin güvenliğinden ve gizliliğinden tek başına sorumlu olduğunu, şifrelerini üçüncü kişilerle paylaşmamayı, sisteme tanımladığı kredi kartı ile yapılan tüm işlemlerden tek başına sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.5 Kullanıcı Turkcell Grup Şirketleri’ne ve iş ortaklarına ait kanallardan kaydettiği kartını kaybetmesi veya çaldırması durumunda bankası ile iletişime geçmek ve çalınan kartın kapatılmasını sağlamaktan kendisi sorumludur.

3.6 Kullanıcı, Turkcell abonesi olmadığı takdirde, hattın iptal ettirilmesi, devredilmesi ve kullanıma kapatılması koşullarında kayıtlı kartlarının Turktell’den kaldırılmasından kullanıcı sorumludur. Bu durumlarda kart(lar)ın kaldırılmamasından ve gerçekleşebilecek işlemlerden kullanıcı sorumludur.

3.7 Kullanıcı, Hizmet’in kullanımı sırasında işbu sözleşme KART yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür. Turktell tarafında herhangi bir aykırılık şüphesi söz konusu olduğu takdirde, Hizmet’i askıya alabilecek veya işbu KART feshederek sonlandırabilecektir. Kullanıcı, işbu sözleşme veya mevzuata aykırılığı neticesinde Turkcell Grup Şirketleri nezdinde meydana gelen tüm zararları tazmin edecektir, KART.

3.8 Turktell, KART, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, Kullanıcı’ya bildirim yükümlülüğü olmaksızın Grup Şirketlerinden KART birine devredebilecektir. Kullanıcı bu kapsamda işbu Sözleşme uyarınca Turktell’e sunmuş olduğu ve/veya Turkcell Grup Şirketleri tarafından işbu Sözleşme çerçevesinde toplanmış, oluşturulmuş bilgi ve verilerin, Hizmet’in sunulması amacı ile Turkcell Grup Şirketine devredilebileceğini kabul ile KART konusu devre peşinen muvafakat ettiğini beyan eder. Turktell, yürürlükteki mevzuata uyumu sağlamak adına herhangi bir zamanda Kullanıcı’dan ek bilgi, belge veya onay talep edebilecek olup, Kullanıcı bu talepleri yerine getireceğini kabul eder.

3.9 Sözleşme konusu Hizmet Turktell tarafından ücretsiz olarak sunulabileceği gibi, zaman zaman çeşitli KART konu edilebilecek veya ücrete tabi bir şekilde sunulabilecektir. Kullanıcı, KART, Hizmet’i kullandığı müddetçe Turktell’in ücretlendirme politikası ile bağlı olduğunu kabul eder.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin KART ek olarak, Şirket, işbu Sözleşme’den doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi KART sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayacaktır, KART.

4.2 Kullanıcı her zaman için Çağrı Merkezi vb. Turkcell Grup Şirketlerince yönetilen kanallardan bilgilerinin kaydedilmesine ilişkin verdiği izni geri alabileceğini ve kayıtlı bilgileri silebileceğini kabul eder. Ancak Kullanıcı, bu durumda paylaştığı bilgilere istinaden sunulmakta olan servislerden yararlanamayacağını kabul eder, KART. Buna ek olarak, KART, Kullanıcı, Kişisel KART Korunması Kanunu’nun 11. maddesinin yürürlüğe girmesi ve işbu Sözleşme kapsamında uygulanması gerekmesi ile birlikte Turktell’e başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, KART,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, KART,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KART,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, KART,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olacaktır. Söz konusu haklar, yukarıda belirtilen kanalların yanı sıra Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofispark B Blok - Maltepe / İSTANBUL adresine yazılı talep iletilerek kullanılabilecektir.

4.3 Turktell, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı KART dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

4.4 Kullanıcı, veri işleme iznini her zaman Turkcell Grup Çağrı Merkezleri aracılığıyla iptal edebilir, KART. Veri işleme izninin iptali, bu sözleşme uyarınca paylaştığı bilgilerin işlenmesi ve paylaşılmasına engel teşkil etmez (bu konuda 4.1 ve 4.2. madde hükümleri geçerlidir) ancak Kullanıcı veri işleme iznini iptal etmesi durumunda Turktell’in sözleşme konusu Hizmet’i tam ve KART gibi sunamayabileceğini kabul eder.

4.5 Turktell, KART, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu sözleşmede ifade edilen şartlarda, KART sözleşme kapsamında kendisine elektronik ortamda iletilen,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini, KART, ve
 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı

taahhüt eder.

4.6 Turktell, bahsi geçen kişisel verileri bu işbu sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına KART ve işleme amacı dışında kullanamaz. Turktell, işbu sözleşme hükümleri uyarınca dışkaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dışkaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini KART eder.

5. Hizmet ve Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Sona Ermesi

5.1 İşbu Sözleşme konusu Hizmet’in kapsamı ve devamı Turktell’in inisiyatifindedir. Turktell, her zaman Hizmet’i sunmayı kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak, Kullanıcı’ya herhangi bir bildirim yapma yükümlülüğü olmaksızın durdurabilir. Kullanıcı uygulama üzerinde yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Hizmet ve uygulamaya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

5.2 İşbu Sözleşme Turktell ya da kullanıcı tarafından mevzuata uygun olarak feshedilmediği müddetçe yürürlükte kalır.

6, KART. Sorumlulukların Sınırlandırılması

6.1 Turktell’in işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu Hizmet’in sunulması ile sınırlı olup, işbu sözleşmede yer alan hiçbir hüküm Turktell’in Hizmet kapsamında saklanmakta olan kredi kartı ile yapılan işlemlere KART herhangi bir sorumluluğu bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Söz konusu işleme ve işlem sonucunda temin edilen mal ve/veya hizmete ilişkin tüm sorumluluk satış işleminin tarafı olan kişi veya kuruma aittir. Kullanıcı, bu kapsamdaki her türlü talep ve şikayetini doğrudan ilgili kişi Candy Crush Soda Saga kuruma iletmesi gerektiğini bilmekte ve kabul etmektedir.

6.2 Kullanıcı tarafından sağlanan kart bilgilerinin tam, doğru ve KART olmaması, kredi kartının geçersiz veya kullanılamaz olması gibi Turktell’den kaynaklanmayan nedenlerle işlem yapılamamasından dolayı KART herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Hizmet KART saklanan kredi kartlarının güncel ve geçerli olmasından ve tam, doğru ve güncel KART sağlanmasından münhasıran Kullanıcı sorumludur.

6.3 Hizmetler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Turktell’in Hizmet’in Kullanıcı’nın şahsi beklentilerini karşılayacağı veya belirli bir amaca uygunluğu ile ilgili herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Turkcell Grup Şirketleri, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama vs. de dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın Hizmet’in kullanımı neticesinde meydana gelen hiç bir dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.

7. Muhtelif Hükümler

7.1 İşbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Turkcell Grup Şirketleri’nin veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter ve diğer kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edecek olup bu madde HMK 193. Madde anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğindedir.

7.2 Eğer işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü, herhangi bir sebepten ötürü geçersiz, mevzuata aykırı veya uygulanamaz hale gelirse, bu geçersizlik, uygulanamama veya mevzuata aykırılık hali olmasaydı nasıl uygulanacak idiyse, buna en yakın şekilde yorumlanır ve uygulanır. Böyle geçersiz, uygulanamaz veya mevzuata aykırı olarak kabul edilen bir hükmün mevcudiyeti diğer hükümlerin geçerliliği, yasalara uygunluğu ve uygulanabilirliğini etkilemez.

7.3 İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, KART, yorumlanmasında, işbu Sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin KART yabancılık unsuru bulunması durumu da dâhil olmak üzere, KART, Türk Hukuku uygulanacağını, sözleşmeden doğan veya doğabilecek KART türlü ihtilafın hallinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacaktır.

7.4 Turktell, işbu Sözleşme’yi dilediği zamanda güncelleyebilecek olup, yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında aksi bir zorunluluk söz konusu olmadığı sürece Turktell tarafından yapılan değişiklikler, KART, değişiklik tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Kullanıcı yukarıda düzenlenen hususları okuyup anladığını, işbu kabul beyanının gerçek iradesini yansıttığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın elektronik olarak onay vermesi ile bu Sözleşme yürürlüğe girecektir.

.

.

.

].

.

Gaming commission,

Yüklediğin Kadar Harca, Harcadığın Kadar Kazan!:

 1. Official license of the online gaming industry, "white" license;
 2. Many players for whom other online casino powers are not available.
 3. Fairly low tax rates;
 4. Exemption from multiple license fees and commissions.

Organizational and legal forms of company opening.

Interest rates. license fees

.

Minimum authorized capital.

Protection of players' personal data

Other license requirements:

 • Contact number. +(60) 56 46 47

Collapse

Popular Slots